คุณทำไปแล้ว 0% ของแบบสอบถาม
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ
Mahidol University
Thai Health Promotion Foundation
HUAC
Happy University
Happinometer
SNRU

ความร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข
สำหรับนิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

เอกสารชี้แจง

โครงการ ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและสร้างกลไกที่เข้มแข็ง สนับสนุนการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในการเสริมสร้างสุขภาวะบุคคลและองค์กร รวมถึงสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะนักศึกษา

การตอบแบบสำรวจ HAPPINOMETER ด้วยตนเอง ท่านจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที แบบสำรวจดังกล่าวฯ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปในตอนต้น และคำถาม 11 มิติ ได้แก่ 1) สุขภาพกายดี 2) ผ่อนคลายดี 3) น้ำใจดี 4) จิตวิญญาณดี 5) ครอบครัวดี 6) สังคมดี 7) ใฝ่รู้ดี 8) สุขภาพเงินดี 9) การเรียนดี 10) ความผูกพันกับสถาบันการศึกษา และ 11) สมดุลระหว่างชีวิตกับการเรียน รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของนิสิต/นักศึกษา และขอความกรุณาตอบคำถามตามความรู้สึกหรือประสบการณ์ของท่านให้ใกล้เคียงมากที่สุด

ข้อมูลและคำตอบทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ และผลการศึกษาจะรายงานออกมาเป็นภาพรวมของการวิจัยเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบใดใดต่อผู้ตอบ เนื่องจากไม่สามารถนำมาสืบค้นเจาะจงหาผู้ตอบได้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสำรวจหรือได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ชื่อผู้วิจัย: อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

สถานที่ทำงานและที่อยู่ :
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-441-0201 ต่อ 516 
Email : Email: [email protected]

โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 426, 540 โทรสาร 02-441-9333 หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการฯ หรือผู้แทน ได้ตามสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น

 

"ความสุขวัดเองได้"

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสำรวจ

แบบสอบถามนี้จะเป็นแบบนิรนาม

การบันทึกการตอบแบบสอบถามของคุณไม่ได้มีการระบุข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ เว้นแต่จะมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน

If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.